Europe Union
Published: 27/03/2023

Dematerializacja akcji DAC SA

Zarząd DAC S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej 14, informuje, że w związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze, który zastąpi księgę akcyjną.

W związku z powyższym obowiązuje następujący harmonogram działań:

Spółki publiczne, które nie zarejestrowały w KDPW wszystkich serii akcji będą musiały dokonać ich rejestracji do końca lutego w 2021 roku. Przy rejestracji konieczna jest współpraca z pośrednikiem rejestracyjnym – domem maklerskim będącym bezpośrednim uczestnikiem KDPW. Jeśli akcjonariusz nie wskaże emitentowi rachunku papierów wartościowych w celu zapisania rejestrowanych akcji w KDPW, konieczne będzie skorzystanie z usługi rejestru sponsora emisji.

W odniesieniu do spółek publicznych, nowelizacja k.s.h. nie wskazuje terminu zawarcia przez nie umowy o rejestrację akcji podlegających obowiązkowi dematerializacji. Do takich spółek będą stosować się jednak przepisy art. 15 i 16 nowelizacji k.s.h., które przewidują utratę mocy prawnej dokumentów akcji z dniem 1 marca 2021 r., oraz obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji. Należy zatem przyjąć, że spółka publiczna powinna zawrzeć umowę o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, które nie zostały jeszcze zdematerializowane, w takim terminie, który umożliwi Krajowemu Depozytowi rejestrowanie tych akcji, począwszy od dnia 1 marca 2021r. W związku z powyższym, spółka powinna złożyć w Krajowym Depozycie wniosek o zawarcie umowy o rejestrację akcji podlegających obowiązkowi dematerializacji wraz z wymaganymi załącznikami z odpowiednim wyprzedzeniem, do dnia 30 października 2020 r. (obecnie taki termin wynika z Regulaminu Krajowego Depozytu).

Rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych wymaga zawarcia przez spółkę:
– umowy o uczestnictwo w Krajowym Depozycie,
– umowy lub umów o rejestrację poszczególnych serii akcji, w depozycie papierów wartościowych; papiery wartościowe, które mają być rejestrowane pod odrębnymi kodami ISIN, powinny zostać objęte odrębnymi wnioskami o zawarcie takiej umowy;
– zawarcia przez spółkę umowy z uczestnikiem bezpośrednim KDPW (firmą inwestycyjną lub bankiem), który w zakresie rejestrowanych akcji będzie pełnił funkcję sponsora emisji (podmiot, który będzie prowadził rejestr osób uprawnionych z akcji) lub pośrednika rejestracyjnego (podmiot, który dokona rozksięgowania akcji bezpośrednio na rachunki papierów wartościowych uprawnionych).

Spółki publiczne nie muszą zwoływać walnych zgromadzeń w celu podjęcia uchwały o wyborze systemu rejestracji ich akcji oraz podmiotu prowadzącego ten system. Wniosek ten jest uzasadniony tym, że spółki te mają obowiązek prawny rejestracji wszystkich akcji w Krajowym Depozycie.Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki. Informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na stronie internetowej spółki. Następne kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy.

Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

Od 1 marca 2026 r. następuje utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane – papierowe dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w spółce.