Europe Union

European Union

DAC SPÓŁKA AKCYJNA realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem:

„Wzrost konkurencyjności DAC SA w wyniku opracowania nowego projektu wzorniczego i wdrożenia mobilnego urządzenia IoT”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez wnioskodawcę̨, w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego, nowego projektu wzorniczego i w konsekwencji znacząco udoskonalonego produktu: mobilnego urządzenia IoT monitorującego w czasie rzeczywistym parametry przewożonych towarów oraz stan samych pojazdów wraz z oprogramowaniem wspierającym, montowanego w pojazdach transportowych.
Wnioskodawca poniósł koszty usług polegających na: przeprowadzeniu wstępnego audytu (diagnozy). Zaplanował zakup usług doradczych polegających na stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego (w tym opracowania założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych) i usług doradczych polegających na opracowaniu projektu, prototypu oraz przeprowadzeniu testów znacząco ulepszonego produktu. W ramach projektu zostaną również poniesione wydatki inwestycyjne objęte regionalną pomocą inwestycyjną. Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP.

Całkowita wartość projektu: 841 320,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 484 200,00 PLN